header

De Stichting Muziek Klassiek Drenthe heeft  haar activiteiten in de provincie beëindigd en is per 1 april 2018 opgeheven. Alleen in bijzondere situaties treedt de coördinator van de voormalige SMKD  op persoonlijke titel  nog op zoals in relatie met de Nederlandse Bach Academie (NBA) of andere relevante organisaties en personen. De NBA profileert zich in de komende tijd in de provincie op verschillende locaties met een indrukwekkend programma waarbij  de muziek van J.S.Bach een centrale rol speelt en een inspiratiebron is voor muziek van andere componisten.Pogingen om door samenwerken en ‘samen doen’ de klassieke muziek in de provincie een herkenbare maatschappelijke functie te geven en daarmee bij te dragen aan de versterking van de provinciale culturele infrastructuur zijn door de opstelling van de provincie en met medewerking van het Expertisecentrum Kunst en Cultuur Drenthe  in een stroomversnelling geraakt. Hoe langer hoe meer ontstaan er contouren van een beleid dat wijst in de richting van een structurele ontwikkeling van de klassieke muziek als onderdeel van het Cultuurbeleid in Drenthe. Onlangs zijn er op instigatie van de provincie netwerkbijeenkomsten gehouden waar uitvoerende organisaties op het gebied van de klassieke muziek aan deelgenomen hebben. De laatste bijeenkomst vond op vrijdag 13 juli in Veenhuizen plaats voorafgaand aan het Festival Muziek en Verhalen in de gebouwen en op de terreinen van de Maatschappij van Weldadigheid. Aandachtspunten in de bijeenkomsten waren: zichtbaarheid, samenwerken en deskundigheidsbevordering. Deze thema’s zullen in de komende tijd –zo is de verwachting- verder worden uitgewerkt en zal het Expertisecentrum Kunst & Cultuur Drenthe een actieve rol spelen bij  het implementeren van de resultaten van onderzoek  op de voornoemde terreinen. Samengevat kan gezegd worden dat er behoefte in het veld van de klassieke muziek is aan uitwisseling en afstemming van programma’s en een vraag naar een vorm van samenwerking (b.v.festivals/cultuurmarkt) om elkaar te ontmoeten en te kennen en samen te werken in een project met zowel amateurs als professionals om op die manier de zichtbaarheid van klassieke muziek in Drenthe te vergroten. Bestuur van de SMKD, Paterswolde